Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Sander Renström Berg Advokat AB (SRB) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Ni är inte skyldiga att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Om ni väljer att inte lämna nödvändiga personuppgifter är det även sannolikt att vi inte heller kan fullgöra det uppdrag vi åtagit oss, eftersom detta kan ligga i själva uppdragets natur (t.ex. uppgifter om firmateckning eller styrelsesammansättning, samt allmän e-postkorrespondens).

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata era intressen, samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Den lagliga grunden för behandlingen av uppgifterna är för att fullgöra ert uppdragsavtal med SRB och i förekommande fall anses berörda personer inom er organisation, vars personuppgifter kan komma att bli behandlade i samband med vårt uppdrag med er, ha samtyckt till behandlingen då ni genom mottagandet av denna information åtar er att vidarebefordra denna information samt inhämta sådant samtycke från berörda personer.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncernbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan SRB och er, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata era rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det efter en intresseavvägning anses nödvändigt för att tillvarata era rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar SRB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Om personuppgifter behöver överföras till tredje land kommer särskilt samtycke att inhämtas som laglig grund för sådan överföring och information om till vilket/vilka länder överföringen sker, tillsammans med hänvisning till det regelverk som garanterar skyddet för personuppgifterna (t.ex. Privacy Shield).

De registrerade har rätt att kostnadsfritt begära information från SRB om användningen av de personuppgifter som rör dem. Vi kommer på begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. De registrerade har vidare rätt att begära att uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. De registrerade har också rätt att få del av sina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till anvisad tredje part.

Om ni eller de registrerade är missnöjda med vår behandling kan ni lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Den registrerade kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där han eller hon bor eller arbetar.

Kontakta oss gärna på admin@srbadvokat.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Sander Renström Berg Advokat AB, Org nr. 556711-9713, Katarinavägen 19, 116 45 Stockholm, 08-50 10 26 70, www.srbadvokat.se, admin@srbadvokat.se.