Allmänna villkor

Allmänna villkor för advokatuppdrag – Sander Renström Berg Advokat AB  

1. Allmänt  

Dessa allmänna villkor (Villkoren) är tillämpliga för alla advokatuppdrag som lämnas av klient till Sander Renström Berg Advokat AB (SRB), om inte annat skriftligen överenskommits mellan klienten och SRB.

Dessa Villkor kan komma att ändras från tid till annan. Sådan ändring träder ikraft trettio dagar efter att ändringen meddelats till klienten. Senaste versionen av Villkoren finns alltid på SRBs hemsida.

För SRBs tjänster gäller Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Reglerna, som finns tillgängliga på www.advokatsamfundet.se, har företräde framför dessa Villkor.

Svensk rätt och jurisdiktion ska gälla för SRBs advokatuppdrag. Tvister i anledning av ett advokatuppdrag ska hänskjutas till allmän domstol.

2. Uppdragets omfattning, utförande m.m.

SRB överenskommer kontinuerligt med klienten om tjänsternas omfattning och karaktär, samt om klientens och tredje mans inblandning.

Klienten får via anlitad advokat tillgång till SRBs samlade kompetens i form av samtliga jurister. Flera jurister kan, utifrån uppdragets karaktär, komma att arbeta i varje enskilt uppdrag.

Klientmedel som anförtros SRB förvaltas i enlighet med Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

SRB erinrar om att sekretess gäller för uppdraget men att SRB till följd av regler om förebyggande av penningtvätt kan ha rapporteringsskyldighet i vissa fall.

3. Arvode, kostnader, betalning m.m.

Om inget annat överenskommits, så fakturerar SRB månadsvis i efterskott för nedlagt arbete enligt den vid var tid gällande timtaxa som fastställts av SRB för advokater och biträdande jurister verksamma på advokatbyrån. Arvodet kan komma att justeras med hänsyn till uppdragets art, omfattning och betydelse, den tid som har lagts ner på uppdraget, den erfarenhet, skicklighet och skyndsamhet som uppdraget har krävt samt arbetets resultat. Vidare förbehåller sig SRB rätt till ersättning för skäliga utlägg och kostnader såsom för kopiering, bud- och resekostnader, skäliga hotellkostnader samt kostnader för avgifter till myndigheter och domstolar. SRB kan välja att fakturera arvode och annan ersättning först sedan uppdraget avslutats.

SRB har rätt att debitera förskott på arvode och annan ersättning för uppdraget. Mervärdesskatt tillkommer på SRB tjänster.

Dröjsmålsränta enligt lag utgår på fakturerat belopp som inte betalas i tid från den dag som infaller trettio dagar från fakturadatum. SRB förbehåller sig vidare rätt att fakturera avgift för påminnelse och inkassokostnad.

4. Uppdragets upphörande

En klient kan när som helst avbryta uppdraget genom skriftligt meddelande därom till SRB. I annat fall upphör uppdraget när uppdragets uppgifter slutförts och full betalning erlagts för utfört uppdrag.

SRB har rätt att frånträda uppdraget när detta är tillåtet enligt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed eller om en faktura inte betalats i tid.

5. Intressekonflikter 

För uppdraget och relationen mellan klienten och SRB gäller vad som anges om intressekonflikter i Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

6. Ansvar

SRB, som omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring, ansvarar för skada som klient åsamkats enbart om skadan vållats av SRB. SRBs ansvar ska inte i något fall överstiga det vid skadetillfället utfallande försäkringsbeloppet enligt ansvarsförsäkringen.

7. Immateriella rättigheter 

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter avseende arbetsresultatet som SRB genererar för klientens räkning tillhör SRB. Klienten har enbart rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka de tillhandahållits, vilket exkluderar användning för marknadsföring eller för att ge resultatet allmän spridning.

8. Personuppgiftshantering och bevarande av handlingar

Personuppgifter som lämnas till SRB behandlas i syfte att fullgöra ingångna avtal samt för att följa skyldigheter i lag, i annan författning eller i Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Personuppgifter behandlas i enlighet med relevant lagstiftning och reglering.

Om klient har frågor angående vilka personuppgifter som behandlas om klienten så ombedes klienten att kontakta SRB via e-post, telefon eller brev. Ytterligare information om SRBs behandling av personuppgifter finns i vår Personuppgiftspolicy.

Dokument och arbetsresultat som SRB, klienten eller tredje man har tagit fram lagras under uppdragets genomförande av SRB i pappers- och/eller elektronisk form.

Efter uppdragets slutförande kommer SRB att bevara eller hos tredje man lagra relevanta dokument och arbetsresultat som genererats under uppdraget i pappers- och/eller elektronisk form. Dokument och arbetsresultat kommer att lagras åtminstone den tid som krävs enligt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

Alla originalhandlingar sänds till klienten när uppdraget avslutas, om inget annat överenskommits. SRB har rätt att behålla kopior av originalhandlingarna.