Företagsöverlåtelser/M&A

Företagsöverlåtelser utgör en väsentlig del av Sander Renström Bergs verksamhet. Vår långa erfarenhet och specialistkompetens inom transaktioner innebär att vi kan erbjuda en snabb och effektiv transaktionshantering av högsta kvalitet och därmed bidra till att maximera affärsnyttan för våra klienter.

Sander Renström Berg biträder säljare och köpare vid företagsförvärv inom en rad olika branscher i både Sverige och utomlands. Vi genomför due diligence för såväl köpares som säljares räkning. Vidare biträder vi vid upprättande och förhandling av relevanta transaktionsavtal (exempelvis aktieöverlåtelseavtal, inkråmsöverlåtelseavtal, aktieägaravtal) samt hjälper till att slutföra affären. Vi ger också råd i samband med finansiering av förvärv. Vid behov hanterar vi även legala frågor som uppkommer efter förvärvet i implementeringsfasen eller vid eventuell garantitvist.

Inför en överlåtelse kan vi även erbjuda juristbemanning under en begränsad tid till målbolag / säljare i syfte att förbereda målbolaget för försäljning och därmed underlätta försäljningsprocessen. Dessutom strukturerar och organiserar vi datarum och ger stöd till målbolagets ledningsgrupp.