Alternativa investeringar

Vi har omfattande erfarenhet av att biträda institutionella investerare såsom försäkringsbolag, interna investmentbolag, banker och pensionskassor vid deras placeringar i alternativa tillgångar. Det kan t.ex. avse biträde i samband med investering i riskkapitalfond, fastighetsfond eller vid etablerande av ett joint venture för ett visst ändamål.

Vad som särskiljer dessa placeringar är oftast att de underliggande tillgångarna är privata, att investerarna är begränsat betalningsskyldiga, att det finns en förutbestämd investeringspolicy, att fondens/bolagets livslängd är tidsbestämd och att ett fåtal namngivna privatpersoner (keymen) ansvarar för förvaltningen av fonden/bolaget.

Vi har stor erfarenhet såväl av investeringar i fonder/bolag initierade av management som av strukturer vilka investerarna själva sätter upp och tillsätter management i.

Vi har en utarbetad och effektiv metodik för att hantera investeringar i såväl svenska som internationella fonder. Typiskt sett innefattar vårt arbete att efter samråd med klienten förhandla relevant fonddokumentation, biträda vid beredning av ärende till klients investeringskommitté, rapportera om slutliga fondvillkor och i övrigt underlätta en effektiv investeringsprocess.