SRB Advokat vid Svenska Handelsfastigheters ytterligare kapitalresning

SRB Advokat har biträtt fastighetsbolaget Svenska Handelsfastigheter och Kåpan pensioner försäkringsförening när Svenska Handelsfastigheters ägarkrets utökas med ytterligare en investerare. Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ) går in som ny delägare i bolaget. Genom tre stora och långsiktiga ägare stärks Svenska Handelsfastigheters finansiella handlingsutrymme ytterligare.

Läs mer här. Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

SRB Advokat rådgivare vid Svenska Handelsfastigheters senaste kapitalresning

SRB Advokat har biträtt det publika fastighetsbolaget Svenska Handelsfastigheter samt Kåpan pensioner försäkringsförening vid Svenska Handelsfastigheters refinansiering och kapitalresning. I samband med nyemissionen blir Kåpan och Fjärde AP-fonden ägare i bolaget. Bolaget äger och förvaltar cirka 180 000 kvadratmeter i externa handelsplatser till ett uppskattat marknadsvärde om cirka 3 miljarder kronor. Bolagets långsiktiga mål är att bygga upp en fastighetsportfölj till ett värde om 10 miljarder kronor genom förädling och utveckling.

Läs mer här och här. Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

SRB Advokat rådgivare till K4 Sweden AB vid bolagets etablering och kapitalresning

SRB Advokat har biträtt investmentbolaget K4 Sweden AB vid bolagets etablering och registrering som förvaltare av alternativa investeringsfonder samt resning av kapital genom utgivande av nyemitterade aktier i bolaget till totalt 14 investerare, företrädesvis stiftelser och s.k. family offices. Syftet är att under en femårsperiod förvärva aktiemajoriteten i sju till tio mindre och medelstora, i huvudsak svenska, industribolag med en sammanlagd omsättning om ca en miljard kronor för att sedan börsnotera samt långsiktigt utveckla bolaget. Bolaget erbjuder under ett år ytterligare parter att investera genom aktier i bolaget.

Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

SRB Advokat har biträtt Ahlsell vid dubbla förvärv

SRB Advokat har biträtt Ahlsell i samband med förvärvet av den specialiserade järnhandelskedjan Prevex. Bolaget har en stark marknadsposition i Göteborg och Malmö med försäljning främst till lokala bygg- och uthyrningsbolag. Omsättningen uppgick 2015 till ca 350 msek. Förvärvet slutfördes den 1 augusti efter godkännande från Konkurrensverket.
SRB Advokat har även biträtt Ahlsell vid förvärvet av grossistföretaget Elgross’n i Göteborg som är specialiserat på belysning och elinstallationer och har en årlig omsättning om ca 120 msek.
Ahlsell är ett ledande tekniskt handelsbolag i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VS, El, Kyl, Bygg och Verktyg & Maskiner. Koncernen har en årlig omsättning om ca 23 miljarder kr och har ca 4 800 anställda.
 
Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Johan Berg och Malin Jansson. 

SRB Advokat rådgivare till Svenska Kyrkans pensionskassa vid börsintroduktion

SRB Advokat har biträtt Svenska Kyrkans pensionskassa, försäkringsförening vid omstrukturering av den estniska fastighetsfonden Baltic Opportunity Fund genom fusion med Baltic Horizon Fund och därpå följande avyttring av 30 procent av Svenska Kyrkans pensionskassas totala innehav i fonden. Försäljningspriset uppgår till ca 4,5 miljoner euro. I samband med försäljningen noteras fondens aktier på noterad marknadsplats i Tallinn.

Läs mer här och här. Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

SRB Advokat rådgivare till Alecta vid förvärv av fastighetsportfölj

SRB Advokat har biträtt Alecta vid Nordhalla Fastigheter AB:s (efter tillträdesdagen ”Heimstaden Bostad AB”) förvärv av en fastighetsportfölj värd 10,6 miljarder kronor från Heimstaden AB. Nordhalla ägs av Heimstaden Investment, Alecta, Sandviks och Ericssons pensionsstiftelser samt nyckelpersoner hos Heimstaden. Tillträdet av fastighetsportföljen beräknas ske under tredje kvartalet 2016 och Nordhallas fastighetsbestånd kommer därmed att växa till 440 fastigheter med ett totalt marknadsvärde om 16,9 miljarder kronor.

Läs mer här och här. Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

SRB Advokat rådgivare till Probi vid förvärv

SRB Advokat har biträtt Probi i samband med ingående av avtal med det svenska bioteknikbolaget Probac om en licensiering av två probiotiska stammar inom affärsområdet Functional Food för användning inom livsmedelsapplikationer, i första hand mejeriprodukter. Licensen omfattar den globala marknaden, undantaget Norden. Stammarna används för närvarande i Verums produktsortiment, producerat av Norrmejerier som innehar rättigheterna för den nordiska marknaden. Avtalet inkluderar även förvärv av rättigheterna till två termostabila bakteriestammar som kan utvecklas för nya produktapplikationer. Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson har medverkat från SRB Advokat.

SRB Advokat rådgivare till Alecta vid etablering av logistikbolag

SRB Advokat har biträtt Alecta vid etableringen av Logistikfastigheter Sverige AB tillsammans med Bockasjö AB. Bolaget, som ägs till lika delar av Alecta och Bockasjö, är ett fastighetsbolag inom logistikbranschen. Syftet är att inom fem år bygga upp ett betydande bestånd av logistikfastigheter på strategiska platser i Sverige och övriga Skandinavien. Bolaget har tecknat ett omfattande samarbetsavtal med Bockasjö, som ger bolaget option att förvärva samtliga nya logistikfastigheter som Bockasjö producerar i framtiden.

Läs mer här och här. Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Frida Sander (f.d. Lundquist) och Johanna Gunnarsson.

SRB Advokat rådgivare till Ahlsell vid förvärv

Ahlsell har förvärvat Verktygshuset i Kiruna, ett grossistföretag med etablering i Kiruna. Bolaget bedriver handelsverksamhet inom segmenten industriförnödenheter och komponenter med kunder inom bygg-, verkstad- och gruvsektorn. Omsättningen är ca 50 msek. Från SRB Advokat medverkade Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson.

SRB Advokat rådgivare vid etableringen av nordiskt fastighetsbolag mellan Redito, Ratos och Varma

SRB Advokat har biträtt Redito vid etableringen av Serena Properties AB, ett nordiskt fastighetsbolag i miljardklassen med fokus på handelsfastigheter. Serena Properties förvärvar initialt en portfölj bestående av 22 handelsfastigheter i Finland för ca 1,8 miljarder kronor. Redito kommer att förvalta bolaget och fokus ligger på förvaltning och utveckling av beståndet samt utvärdering av andra intressanta investeringsmöjligheter. Läs mer här och här. Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Frida Sander (f.d. Lundquist) samt Johanna Gunnarsson och Malin Jansson.